กำลังประมวลผล...

ขั้นตอนการสมัครงาน

 1. ผู้สมัครเข้าเว็บไซต์ https://work.rmu.ac.th แล้วเลือกเมนู สมัครงาน
 2. เลือกตำแหน่งงานที่จะสมัคร
 3. บันทึกข้อมูลทั่วไปของผู้สมัคร
 4. บันทึกข้อมูลการศึกษา
 5. แนบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ระบุ
 6. ทำเครื่องหมายที่ช่องยอมรับเงื่อนไขการสมัครงาน
 7. กดปุ่มบันทึกข้อมูลการสมัครงาน
 8. พิมพ์ใบ Payment สำหรับการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแข่งขัน
 9. ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบแข่งขันในวันถัดไป
 10. พิมพ์บัตรประจำตัวสอบแข่งขัน

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร

ผู้สมัครสอบต้องแนบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ซึ่งผู้สมัครได้รับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปนี้
 1. สำเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ จำนวน 1 ฉบับ
  *กรณีผู้ที่สำเร็จการศึกษาใหม่ ให้ใช้หนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาแล้วแทนได้ ทั้งนี้ หนังสือรับรองคุณวุฒิจะต้องระบุวันที่สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ปิดรับสมัครสอบแข่งขัน
 2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (transcripts) จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 4. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
 5. สำเนาหลักฐานแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) * สำหรับผู้สมัครในตำแหน่งอาจารย์เท่านั้น
 6. หนังสือรับรองการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. (ถ้ามี)
 7. หลักฐานหรือเอกสารว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
ให้ผู้สมัครแนบสำเนาหลักฐานให้ครบถ้วนตามที่กำหนด

ผู้สมัครสามารถชำระเงินผ่าน ATM ,Internet Banking , Mobile Banking โดยผ่านผู้ให้บริการดังนี้---แนะนำให้ผู้สมัครชำระเงินด้วยการสแกน QRCode หรือ BarCode ผ่าน Application บนมือถือ ---
ผู้สมัครที่ชำระเงินโดยการสแกน QRCode หรือ BarCode ผ่าน Application บนมือถือ ท่านไม่ต้องแจ้งสลิปการชำระเงิน


ข้อควรระวัง

 1. ชื่อ และนามสกุล ที่ท่านกรอกลงใน "ใบสมัครออนไลน์" จะต้องเป็นชื่อและนามสกุลที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน
 2. กรุณาตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนของท่านให้ถูกต้อง เนื่องจากเลขประจำตัวประชาชนของท่านจะใช้เป็นเลขที่อ้างอิงตลอดการสอบ
 3. การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ดังนั้นกรุณาตรวจทานข้อมูลให้ละเอียดก่อนคลิกปุ่ม [ส่ง ใบสมัคร] เพราะเมื่อท่านส่งใบสมัครไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก และหากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูล ของท่านเองจะถือว่าใบสมัครนั้น เป็นโมฆะ และหากตรวจพบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กรอกไว้ หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศ จะถือว่าท่านขาดคุณสมบัติและท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้ทั้งสิ้น
การให้ข้อมูลเท็จและนำเข้าหลักฐานปลอม มีความผิดตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ และการให้ข้อมูลเพื่อสมัครงาน Online ในระบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ถือเป็นการลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของผู้สมัคร ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และหากจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จอาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 177